| Etusivu | Hankkeen tavoitteet | Tutkijaryhmä | Ohjausryhmä | Ajankohtaista | Tuloksia | Yhteystiedot | English summary |

 

Hankkeen tavoitteet

Suomessa ei tällä hetkellä ole kokonaiskuvaa kyberosaamisen nykytilasta eikä riittävää tietopohjaa alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) kehittämiseen. Tarve kyberosaamisen kartoittamiselle on linjattu Suomen kyberturvallisuusstrategiassa. Kyberosaaminen Suomessa -hankkeen tavoitteena on luoda laaja-alainen ja monipuolinen kokonaiskuva Suomen kyberalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan nykytilasta sekä tutkimustoiminnan kannalta keskeisen tietoteknisen infrastruktuurin tilasta. Tutkimuksen tulevaisuuteen suuntaavassa osuudessa valmistellaan eri sidosryhmien näkemyksiä hyödyntäen tiekartta, joka tukee suomalaista tietoyhteiskuntakehitystä ja linjaa tutkimustoiminnan kannalta kriittisen tietoteknisen infrastruktuurin kehitystä.

Hankkeessa kerätään laaja aineisto, jossa hyödynnetään mm. haastatteluja, kyselyjä, fokusryhmätyöskentelyä, patentti- ja julkaisuaineistoja, VTT:n Sfinno-tietokantaa (alan innovaatiot), jo tehtyjä selvityksiä sekä tilastollisia aineistoja. Vastaavaa analyysia ei ole Suomessa aikaisemmin tehty.

Hanke jakautuu seuraaviin työosuuksiin:

 

Nykytila-analyysin tavoitteet ovat:

1) Selvittää Suomen kyberalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamisen (TKI) tämänhetkinen taso, osaamisen painopistealueet sekä mahdolliset puutteet, ja suhteuttaa suomalainen osaaminen kansainväliseen tilanteeseen hyödyntäen haastattelu- ja kyselyaineistoa sekä patentti- ja bibliometristä analyysiä.

2) Selvittää kansallisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamisen kannalta kriittisen tietoteknisen infrastruktuurin tila ja keinot sen riittävään resursointiin, toimintavarmuuden, turvallisuuden sekä käytettävyyden varmistamiseen.

3) Muodostaa käsitys kyberosaamiseen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista sekä tarvittavista toimista, jotta Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta investointikohteena voidaan lisätä. Hankkeen tulevaisuusorientoituneen osuuden tavoitteet ovat:

4) Tunnistaa Suomen kyberturvallisuusalan TKI-osaamiseen ja -järjestelmän toimivuuteen liittyvät vahvuudet, tulevaisuuden painopistealueet sekä priorisoidut muutostarpeet, joiden avulla vahvistetaan kyberturvallisuusstrategian toteutumista sekä edistetään tietoyhteiskuntaa ja alan liiketoimintamahdollisuuksia.

5) Muodostaa analyysin perusteella kehittämis- ja toimenpidesuosituksia kyberalan toimijoille osaamisen hyödyntämisen ja tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.